ESF 2014-2020

De Universiteit van de Toekomst opent haar deuren! Zie: www.universiteitvandetoekomst.com

Aan de ESF programmaperiode 2014-2020 wordt op dit moment nog hard gewerkt. De voortgang is hier te volgen

Het totale budget voor de nieuwe periode zal 450 miljoen euro bedragen:

Thema Actieve Inclusie. De 35 arbeidsmarktregio’s kunnen door ieder één gemeente binnen de regio te kiezen als hoofdaanvrager voor het thema actieve inclusie in aanmerking komen voor subsidie. Ook het UWV, ten behoeve van hun uitkeringsgerechtigden en het ministerie van V&J (mede namens VWS), ten behoeve van ex-gedetineerden, tbs’ers en jongeren in een (gesloten) jeugdinrichting, kunnen aanvragen indienen voor dit thema.

De subsidie is bestemd voor een brede groep van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, door gemeenten te benutten voor een ruim scala aan subsidiabele activiteiten. Het gaat onder meer om het terugdringen van jeugdwerkloosheid en om re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkloze 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen. Goede beheersing van de Nederlandse taal is een belangrijke factor bij het vinden van werk. Onder actieve inclusie valt daarom ook het wegwerken van taalachterstand. Van het beschikbare budget zal 30%, 94,5 miljoen worden geoormerkt voor de arbeidstoeleiding van (ex-)leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. Het gaat om schoolverlaters die geen startkwalificatie kunnen behalen en hulp nodig hebben bij het vinden van een werkgever.

Begin 2014 wordt een aanvraagronde opengesteld voor de periode 2014/2015 voor gemeentelijke projecten. Eind 2015 volgt een aanvraagronde voor 2016/2017 en eind 2017 een laatste ronde voor 2018/2019. Het jaar 2020 wordt gezien als uitloopjaar.

Thema ‘duurzame inzetbaarheid’. ESF-subsidie om duurzame arbeidsinzet van werkenden te bevorderen kan onder andere O&O-fondsen, samenwerkingsverbanden van sociale partners, bedrijven en (overheids)instellingen worden aangevraagd. Zij kunnen de subsidie gebruiken voor regionale en intersectorale projecten, bijvoorbeeld voor een transfercentrum voor intersectorale scholing en mobiliteit of voor een sectoraal stappenplan duurzame inzetbaarheid. Te denken valt ook aan ontwikkeling van een loopbaanadviesstructuur of een bedrijfsstappenplan. In het kader van duurzame inzetbaarheid kunnen O&O-fondsen en bedrijven/instellingen ook inzetten op betere beheersing van de Nederlandse taal op de werkvloer.

Voor dit thema wordt het systeem gehandhaafd van een aanvraagtijdvak, budgetplafond en inhoudelijke beoordeling en ranking voor toekenning van subsidie. De minister streeft er naar om begin 2014 het nieuwe ESF-programma open te stellen voor aanvragen.

Alle rechten voorbehouden Login